Voorbeeldovereenkomst Webshop Trustmark

Indien u uw webshop aanmeldt en uw webshop wordt na controle goedgekeurd, dan krijgt u de volgende overeenkomst toegezonden:


Overeenkomst Webshop Trustmark   

UW WEBSHOP, verder aan te duiden als aanbieder, heeft op de website van Webshop Trustmark (www.webshoptrustmark.be) een aanmeldformulier voor het gebruik van het “Webshop Trustmarklogo” ingediend.

Hiermede geeft de aanbieder te kennen akkoord te gaan met en zich te houden aan de Webshop Trustmark-code.
De code kan worden nagezien op de website van Webshop Trustmark: http://www.webshoptrustmark.be. De aanbieder verklaart op de hoogte te zijn van de in de Nederlandse wetgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van de consument.

De aanbieder dient zich strikt te houden aan wettelijke regelgeving en de Webshop Trustmark-code.  

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de Webshop Trustmark-code en de voorwaarden (zie bijlage) van het Webshop Trustmark.

Ondertekening: 


_____________      _____________
De aanbieder:         Webshop Trustmark:


 

Voorbeeld toe te zenden voorwaarden

Indien u uw webshop aanmeldt dient u akkoord te gaan met de Voorwaarden Webshop Trustmark:

  • De aanbieder houdt zich aan de voorwaarden van Webshop Trustmark als vermeld op de website van Webshop Trustmark:  http://www.keurmerk.info.
  • Indien Webshop Trustmark door consumenten wordt ingeschakeld bij geschillen dient de aanbieder alle medewerking te verlenen om het geschil op te lossen.
  • Indien de aanbieder aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat de aanbieder niet volgens de wet en/of de Webshop Trustmarkcode heeft gehandeld, kan Webshop Trustmarkde aanbieder schorsen en/of het recht tot het gebruik van het Webshop Trustmarklogo met onmiddellijke ingang ontzeggen. De aanbieder is alsdan verplicht het logo binnen 48 uur na sommatie van de website te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 100,= per dag.
  • De aanbieder dient het logo altijd te voorzien van een link naar de website van Webshop Trustmark. Na ontvangst van de betaling en de overeenkomst zal het logo met de bijbehorende code ten behoeve van de website per e-mail worden toegezonden. De aanbieder kan het logo na toestemming ook downloaden via de website van Webshop Keurmerk.
  • Het contributiejaar van Webshop Trustmark loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging is mogelijk op ieder gewenst moment.

 

Download hier de algemene voorwaarden (NL)
Download hier de algemene voorwaarden (ENG)

Lees hier het reglement

Aanmelden

Ook aangesloten zijn bij Stichting Webshop Trustmark?

nu aanmelden!

Zoek aangesloten webshops

Meld Misbruik

Ongeoorloofd gebruik van ons logo?

meld misbruik!

Nieuwe Webshops